Archive | Water Nieuws

Waarom veganisten de halve waterwereld hebben. 

Er is niets zo verwoestend voor onze natuurlijke waterbronnen als de vleesindustrie. Deze is één van de grootste oorzaken van gebrek aan biodiversiteit en de grootste oorzaak van ons “gebrek” aan zoet water. Ieder jaar consumeert de mensheid miljarden dieren; Kippen (19 miljard), koeien (1.5 miljard), schapen 1 miljarden varkens (1 miljard). Dit is meer dan het aantal mensen dat leeft op aarde (7,7 miljard) 1Er zijn gigantische hoeveelheden zoetwater voor nodig om in deze consumentenbehoefte te kunnen voldoen. En dat terwijl 2,miljard mensen wereldwijd géén toegang hebben tot veilig drinkwater thuis 2. Vijfentwintig procent van alle rivieren bereikt de zee niet meer, omdat we er zoveel water uit halen voor de vleesindustrie. Door overmatig gebruik van grondwater voor de industrie dreigen de grootste rivieren op aarde zelfs droog te staan 3. Het is tevens de grootste bron van vervuiling voor ons grond- en oppervlaktewater 4. Dit is catastrofaal voor het voortbestaan van het ecosysteem op onze planeet. 

De vleesindustrie pleegt onhoudbare roofbouw op onze zoetwaterbronnen

Meer dan twee derde van al onze zoetwaterconsumptie gaat op aan de diervoedingsproductie (prof. A. Hoekstra, Universiteit Twente). Het totale waterverbruik van de vleesindustrie wordt veroorzaakt door de voedselproductie voor de dieren, hun drinkvoorraad en het schoonmaken van de boerderijen en slachthuizen 5Voor 1 hamburger is 2400 liter water nodig 6Onze waterbronnen raken uitgeput! NASA laat zien dat onze zoetwaterbronnen deze enorme vraag vanuit de vleesindustrie niet aan kunnen 7Samen met het probleem dat nu twee derde van de rivieren niet meer vrij kunnen stromen door menselijke aanpassingen heeft dit een onhoudbare situatie gecreëerd waarbij we zonder dit te stoppen in 2050 geen planeet meer hebben die het leven op aarde nog langer kan ondersteunen 8. Het water op aarde moet hersteld worden en dat kan alleen door de huidige situatie ongedaan te maken. Door te stoppen met de overmatige vraag van zoet water vanuit de vleesindustrie, kan het water op aarde weer een kans krijgen om zich te herstellen. Op de huidige koers zonder aanpassingen in onze consumptiebehoefte als mens, zal tegen het jaar 2050 de helft van de wereldbevolking geen toegang meer hebben tot veilig drinkwater, aldus een rapport van de VN 9Dit rapport heeft geleid tot vele plannen en initiatieven die onze natuurlijke watervoorraad veilig moeten gaan stellen. Ons gedrag als consument is hier een onmisbaar onderdeel van.  

De effecten op de kwaliteit van zoetwater door de vleesindustrie.  

De vleesindustrie is de hoofdoorzaak van de vervuiling van ons kostbare grond- en oppervlaktewater 10De vervuiling zit vooral in de productie van dierlijk voedsel 11.  De veesector is niet alleen de grootste bedreiging voor een gezond voortbestaan van de aarde, maar tegelijkertijd ook de grootste oplossing met het meeste en meest directe effect die we maar kunnen bedenken.  

Waterpreservatie vraagt om meer veganisme.

Het hele imago van veganisme is nogal wollig. Maar als je ziet hoe het vervangen van vlees met plantaardige bronnen van voedsel en vleesvervangers impact uitoefent op het gezond voortbestaan van de planeet en de mensheid die deze bewoont, dan is de keuze simpel. Waterbesparing begint bij de grootse bron van waterconsumptie als consument via de producten die je koopt. Dat dit dezelfde producten zijn die de gezondheid van de mens en haar vitaliteit ondermijnen is dan direct mooi meegenomen! Water Solutions hoopt de komende jaren bij te kunnen dragen aan het bevorderen van voeding gebaseerd op plantaardige bronnen voor de mens, door het bewustzijn te verhogen over hoe de keuze voor planten in enorme mate helpt om het water op aarde te preserveren en daarmee ons ecosysteem als ook onze vitaliteit als modern mens te reddenVeganistisch consumeren bespaard per persoon 955.000 liter per jaar 12! Als je het water op aarde en ons ecosysteem wilt behouden, dan is dit een belangrijke stap om te zetten voor ons zelf, de natuur, de dieren en de generaties die nog komen gaan.   

Dit artikel is geïnspireerd door: Gamechangers en Peter en Melissa. 

Bronnen:
WEF
WHO
National Geographic
ICCR
Science Direct
LA Times
Washington Post
Science News
ICCR
PETA

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Nederlands drinkwater, de Topkwaliteit is voorbij?

Wanneer je Google resultaten bekijkt bij het intypen van de zoekterm “drinkwater Nederland” zie je als eerste dit:

(Eindelijk) Massale media-aandacht vorige week over Drinkwaterzuivering Problematiek.

De vervuiling van onze drinkwaterbronnen heeft een punt bereikt dat informatie hierover niet meer alleen in ingewikkelde rapporten te vinden is of enkel in achterkamertjes en onder bewuste consumenten en bedrijven besproken wordt. De ophef in de media over de achteruitgang van de kwaliteit van  het water in Nederlandse drinkwaterbronnen en de urgentie van een verbeterde zuivering hiervan voordat het bij ons thuis uit de kraan komt is eindelijk op de publieke agenda gekomen. Hoe komt het dat dit nu ineens zo’n urgent probleem is geworden op de agenda van Nederlandse waterzuivering?

In eerdere artikelen hebben we al aangegeven dat de Nederlandse drinkwaterbronnen niet meer voldeden aan de eisen van het RIVM, maar dat de waterzuiveringsbedrijven nu moeite hebben om het water op grote schaal schoon te maken voor publiekelijk gebruik is nog niet eerder officieel aangekondigd. Voor het eerst in de moderne geschiedenis van drinkwaterzuivering in Nederland is via massamedia publieke bekendheid gegeven aan deze toenemende problematiek rondom drinkwater.

Wat is er aan de hand?

De vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN), heeft op 12 september 2019 het rapport “De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland” overhandigd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit rapport is om op zijn minst te zeggen confronterend m.b.t. wat nu werkelijk de situatie is en welke richting het op gaat als er geen nieuwe verbeterende maatregelen worden genomen op het gebied van drinkwaterzuivering. Niet alleen staat de kwaliteit van het grondwater en oppervlakte water wat gebruikt wordt voor het maken van drinkwater onder toenemende druk, de doelen die volgens het “Kaderrichtlijn Water” (KRW) moeten worden behaald, worden in de huidige situatie met de maatregelen die nu getroffen én gepland zijn niet behaald.

Hoe is dit ontstaan?

Zoals in eerdere artikelen op onze nieuwsafdeling en die van andere kritische mediabronnen aangegeven, maar tot nu toe niet zozeer via de massamedia, vormen bestaande en nieuwe bedreigingen in het milieu een probleem voor onze drinkwaterbronnen voordat dit bij het waterzuiveringsbedrijf aankomt. We hebben het hier over stoffen zoals bestrijdingsmiddelen, hormoon- en medicijnresten, industriële stoffen, microplastics en algehele bodemverontreiniging. Er is meer vervuiling aanwezig in ons natuurwater dan de natuur nu met eigen werkingsmechanismen kan oplossen en weer terug in balans kan brengen, omdat de input van verontreiniging continue aanwezig is en blijft toenemen. De natuur krijgt geen kans om zich van deze schadelijke stoffen te ontdoen en de mate van vervuiling in het grond- en oppervlaktewater is nu zo groot dat zelfs de daarop ingestelde waterzuiveringsinstallaties de zuivering hiervan niet meer aankunnen. Water zuiveren van al deze substanties is in theorie wel mogelijk, maar als het gaat om de massale volumes die gezuiverd moeten worden is een dergelijke hoge kwaliteit zuivering vooralsnog, met de huidige toegepaste technologieën in de waterzuiveringsindustrie, te kostbaar.

Het probleem zit dus in de hoge mate van vervuiling in combinatie met de ontoereikendheid van waterzuiveringsinstallaties voor het zuiveren van zeer grote volumes water.

Wat moet er nu gebeuren?

Het probleem zal zowel bij de bron als bij de waterzuiveringsbedrijven moeten worden aangepakt, maar hoe? Restricties op lozing in het milieu zijn al aangescherpt, maar nog lang niet voldoende om het milieu voldoende te ontzien van schadelijke stoffen die hierin terecht komen. Voordat hier een omslag plaats vindt, zal de maatschappij op een andere, chemicaliën vrije manier moeten gaan consumeren en regelgeving voor productieprocessen scherper moeten worden ingesteld dan ooit. Dit zijn langzame processen die moeilijk behaald kunnen worden op de door het KRW gestelde termijn. Eind 2019 zal duidelijk moeten worden waar de minister van I en W concreet op inzet om daadwerkelijk tot resultaten te komen die de drinkwaterbronnen voldoende herstellen en op een positieve koers gaan houden. In de praktijk zal er, om tot een werkelijke oplossing te kunnen komen, een stop gezet moeten worden op de vervuiling van drinkwaterbronnen. Tegelijkertijd zullen er innovaties nodig zijn om gedane schade om te keren. Bij de drinkwaterzuiveringsbedrijven zullen nieuwe methoden moeten worden ingezet om toch op een intensiever niveau het water te kunnen zuiveren en schoon en veilig kraanwater te kunnen garanderen. Het is nu duidelijker dan ooit dat zij dit op dit moment niet kunnen garanderen. De Nederlandse bevolking heeft over het algemeen aangenomen dat ons kraanwater veilig is om te drinken en zo werd dit ook decennia lang gepresenteerd door de Nederlandse overheid. Er is dus niet alleen een noodzaak voor een schonere drinkwatervoorziening, maar ook voor een helderdere informatievoorziening ten op zichtte van de bevolking, zodat deze een goed geïnformeerde beslissing kan maken over de kwaliteit van een eerste levensbehoefte die publiekelijk door de overheid en via bedrijven beschikbaar wordt gesteld.

Scenario’s voor de Toekomst

In een scenario analyse van KWR en medewerkers van drinkwaterbedrijven zijn de risico’s en kansen voor de drinkwaterbedrijven, maatschappij en omgeving, wet- en regelgeving en de onderzoek behoefte in kaart gebracht. Drinkwater wordt voornamelijk geproduceerd uit grond en oppervlakte water. Omdat in vele gebieden deze bronnen nu onder druk staan, en naar verwachting deze druk alleen nog maar zal toenemen, zullen alternatieve bronnen overwogen moeten worden. Dit kan alleen mogelijk worden gemaakt wanneer er een vooruitgang in de ontwikkeling van zuiveringstechnieken ontstaat bij de drinkwaterzuiveringsbedrijven. In andere landen wordt al gebruik gemaakt van het zogenaamde “effluent”, dit is niets anders dan gezuiverd afvalwater dat een rioolzuiverings- of industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie verlaat waardoor het water dus al opgeschoond bij het drinkwaterbedrijf aan komt. Ook zullen de trends richting een circulaire economie waarbij andere bronnen aangeboord worden en verschillende soorten water worden geproduceerd voor verschillende toepassingsgebieden, waardoor de druk op de huidige drinkwaterbronnen af zal nemen.

3 scenario’s

In het kort zijn er drie scenario’s ontwikkeld om de risico’s voor de drinkwaterkwaliteit in te dammen.
1. Besparing en decentralisering
Lokaal, kleinschalig: vooralsnog duur, mogelijk in toekomst goedkoper met behulp van kleine systemen in combinatie met slimme sensoring.
2. Circulaire economie
Restwater van RWZI en (voedings)industrie.
3. Onder druk
Brak grondwater (aangevuld met restwater voedingsindustrie.

Maatschappelijke Consequenties

Er is een trend aanwezig die ervoor zorgt dat mensen ook zelf meer circulair gaan consumeren. Steeds meer wordt het gestimuleerd om lokaal te consumeren en afstand van de bron naar de aankoop te verminderen. Zo is er ook bij drinkwater de trend ontstaan om de kwaliteit van drinkwater in eigen hand  te houden. In veel landen is dit al gewoon, maar omdat Nederland bekend staat als het “waterland” met de beste drinkwaterkwaliteit ter wereld zal het even wennen worden om hier op een andere manier naar te gaan kijken en op een andere manier met ons kraanwater om te gaan. Flessenwater gaan drinken is in landen zoals Spanje de normaalste zaak van de wereld vanwege het hoge chloorgehalte en de onbetrouwbare kwaliteit van het leidingwater. Nu ruik je in Nederland niets wanneer het de kraan uit komt en zie je meestal ook niets. Het zal dus niet van de één op dat andere dag zijn dat de nuchtere Hollander gaat toegeven dat het kraanwater niet helemaal zuiver is en zijn of haar glaasje water eerst door een filter systeem laat  gaan thuis of water uit de supermarkt gaan drinken. Dit is vooralsnog alleen bij de bewuste consument het geval.

Strengere Normen en Maatregelen

Alle maatregelen en scenario’s daargelaten, zullen er toch strengere normen en controlemechanismen in het leven geroepen moeten worden als een standaard protocol om kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen. Wat is veilig drinkwater, waar wordt op getest en hoe vaak wordt dit getest. Wat zeker is, de waterzuiveringsbedrijven kunnen nu niet met zekerheid garanderen dat er geen schadelijke stoffen in het water zitten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Want deze testen voor een volledige spectrum analyse van het drinkwater aan het einde van de lijn zijn te kostbaar om op continue basis te verrichten. Deze normen en eisen aan de veiligheid van ons kraanwater zijn voor alsnog geregeld in het drinkwaterbesluit. De parameters van testen is echter te beperkt als het gaat om het waarborgen van de zuiverheid van het water wat uit de kraan komt. Naast het zeer brede spectrum aan chemische vervuiling zijn het vooral ook nieuwe dreigingen in onze drinkwaterbronnen waar nog onvoldoende op wordt getest en dan ook nog enkel steekproefsgewijs. Voor alle parameters zie: Hoofdstuk 7 van het Drinkwaterbesluit.

Nederland Water Innovatieland?

Als ergens oplossingen bedacht kunnen worden rondom waterproblematiek, dan zou dat wel in Nederland moeten zijn. Nederland is het land met de meeste kennis en innovatieve oplossingen rondom water. Wij bij Water Solutions hopen van harte dat de huidige kennis over waterbehandeling op moleculair niveau, ook wel vitalisatie genoemd, mee zal worden genomen in het verbeteren van waterproductieprocessen zodat chemische stoffen makkelijker verwijderd en opgelost kunnen worden. Steeds meer bedrijven maken met veel effect gebruik van watervitalisatie technologie en verbeteren hiermee hun processen, besparen op chemicaliën, schoonmaak en-onderhoudskosten en verbeteren hun duurzaamheid. Om deze noodzaak van verbeterde zuiveringstechnieken het hoofd te kunnen bieden, hopen wij dat ook de waterzuiveringsbedrijven gaan onderzoeken welke positieve effecten watervitalisatie kan hebben in het zuiveringsproces. De meeste bedrijven die zich bezig houden met watervitalisering bevinden zich met name nog in Duitsland en Oostenrijk. Hier worden vitalisatie systemen veel meer geaccepteerd en toegepast dan nu nog in Nederland het geval is. Deze vernieuwende en duurzame waterbehandelingstechnologie maakt hier nu echter ook een opmars en de laatste tijd wordt steeds duidelijker dat de positieve effecten van verschillende vitalisatiemethoden zoals werveling, magnetisme en informatieoverdracht gewoon te kwantificeren zijn in data zoals bijvoorbeeld de effecten die vitalisatie heeft op kalk en toepasbaar zijn in vrijwel elk watercircuit. Wij van Water Solutions hopen de komende jaren te kunnen bijdragen aan de implementatie van vitalisatie technologie zodat we allemaal zeker kunnen zijn van Zuiver & Vitaal Water.

Korte termijn oplossingen

Voor nu zullen op korte termijn betrouwbare oplossingen aan het einde van de lijn moeten worden aangebracht om zeker te zijn van veilig en schoon drinkwater. De waterfilter markt voor particulieren is vaak heel onduidelijk als het gaat om welke filter nu precies wat filtert. Hier aan de rechterkant ziet u een overzicht van verschillende filtermethoden en in hoeverre deze het water ontdoen van schadelijke stoffen. Wat niet wenselijk is, is dat het water helemaal vrij gemaakt wordt van álle stoffen, want mineralen horen niet voor niets in het water thuis en wanneer gedemineraliseerd water wordt ingenomen voor consumptie kunnen er op den duur ernstige klachten ontstaan aan het maag-darm kanaal en de algehele gezondheid omdat dit “lege” water mineralen aan het lichaam onttrekt. Kies dus als het om filtering aan het einde van de lijn gaat voor betrouwbare systemen die gebruik maken van een hoge kwaliteit filtering, waarbij de mineraalwaarde van het water in tact wordt gelaten. Als laatste dient water na elke vorm van filtering gevitaliseerd te worden om de moleculaire structuur van het water te herstellen en zo de eigenschappen van het water te verbeteren.

Bronnen:
Vewin.nl
H2OWaternetwerk
Wetten.nl
RIVM.nl

 

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Hoe geluid in water eruit ziet!

Vertraagde fotografie en water kunnen ons laten zien hoe frequenties eruit zien. Linden Gledhill, een farmaceutische biochemicus, brengt dit erg mooi in beeld door een membraan met water boven een speaker te plaatsen, dit te verlichten met LED licht en te fotograferen met een zeer snelle camera. Dit wordt ook wel cymatiek genoemd. Door deze vertraagde opname techniek komen buitengewone beelden tot stand.

Net zoals je een kristallen glas kan laten “zingen” door er met je vingers rondjes overheen te glijden, kan bij water de trilling van geluid zichtbaar worden gemaakt. Dit kan door het golvende effect van het water wanneer wat ontstaat onder invloed van geluidsfrequenties. Dit golvende effect van het water gaat sneller dan met het blote oog door mensen waargenomen kan worden. Wanneer dit echter vertraagd opgenomen met een camera, kunnen deze effecten op het water worden vastgelegd en in beeld worden gebracht.

Wanneer je met het blote oog zou kijken naar water terwijl er een frequentie doorheen gaat, zie je het water gewoon stil staan. Maar het water reageert wel degelijk. Dit is ook waar de hele natuurgeneeskundige wetenschap van homeopathie op gebaseerd is. Wij bij Water Solutions zijn erg blij dat er steeds meer bewijs ontstaat over hoe water reageert en veranderd onder verschillende invloeden.

Dit is heel belangrijk voor de vooruitgang van verschillende wetenschapsgebieden en om de voordelen van watervitalisering voor mens, dier en planeet op een wetenschappelijk niveau te onderbouwen. De praktijk kan goed de effecten van waterbehandelingen op het structurele niveau laten zien, maar het is zo belangrijk dat ook laboratoria zichtbaar maken wat er nu precies met het water op moleculair niveau gebeurd onder verschillende invloeden en waardoor water in staat is om zich anders te gaan gedragen. Alleen op deze manier komen we tot echte oplossingen waar we vandaag de dag op watergebied mee te maken hebben. Of het nu gaat om waterschaarste, energieverbruik of gezond water, de oplossing zit voor het grootste gedeelte in de structuur van het water en niet in de chemische samenstelling ervan.

Bron: Businessinsider.nl

Wil je ook een duurzame verwarming in  de winter?!

De hele maand September 20% korting op de EWO HB en EWO Vital!

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Hoe waterfilters kunnen helpen om het wereldwijde plasticprobleem op te lossen.

Er is een grote noodzaak om zwerfplastic en het gebruik van wegwerpplastics substantieel te verminderen. De oceanen en nu ook onze drinkwaterbronnen hebben ernstig te lijden onder de vervuiling van plastic en bijkomende microplastics (bron).

EU akkoord verbod op wegwerp plastic

Eind vorig jaar zijn de EU staten akkoord gegaan met een aankomend verbod op wegwerpplastic van populaire producten zoals wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes en roerstaafjes. De productie hiervan op basis van plastic is in de toekomst niet meer toegestaan. Na het verbod op gratis plastic tasjes in de winkels is dit een grote tweede stap voor de vermindering van de wereldwijde plasticvervuiling die onze oceanen zoveel schade aan doet (bron).

Waterfilters thuis als onderdeel van de oplossing voor het terugdringen van plastic wegwerpflesjes.

Het gebruik van plastic drinkwaterflessen heeft een groot aandeel in de plasticvervuiling wereldwijd. Een groot gedeelte van dit gebruik kan terug gedrongen worden door zelf thuis een goede drinkwatervoorziening te hebben waardoor de kwaliteit en smaak van bronwater via de kraan aanwezig is en er geen bronwater in de supermarkt gekocht hoeft te worden. Vervolgens kan, wanneer er een herbruikbare fles onderweg wordt meegenomen, eveneens de aankoop van wegwerp plastic flessen onderweg worden terug gedrongen. Een goede waterfilter thuis is voor veel mensen hier de oplossing omdat de smaak en zuiverheid van bronwater niet via de kraan verkregen kan worden vanwege aanwezige vervuiling en verstoorde structuur van het water.

Mogelijkheden ter innovatie van publieke drinkwatervoorzieningen

In de toekomst zou het nog mooier zijn als gemeentelijke drinkwatervoorzieningen ook gebruik zouden maken van filtering, vitalisatie en eventueel het ter plekke beschikbaar maken van biologisch afbreekbare wegwerpflesjes. Er zijn veel mensen die zich hiervoor willen inzetten, maar er is nog geen verbinding ontstaan tussen leveranciers van betrouwbare filtering en vitalisatie methoden en gemeentelijke voorzieningen op het gebied van drinkwater. Mede omdat op gemeentelijk niveau de gedachte heerst dat het kraanwater in Nederland voldoende zuiver is.

Initiatieven om de ‘Plastic Soup’ op te ruimen

Naast het stoppen van de oorzaak van plasticvervuiling ligt er ook nog een taak voor ons om de plasticvervuiling die is ontstaan in de loop der jaren, ook wel de ‘Plastic Soup’ genoemd, op te ruimen. Zo is ‘System 001‘ een opruiminstallatie van de inmiddels wereldberoemde Boyan eind vorig jaar ingezet om in een aantal maanden tijd een enorme hoeveelheid plastic aan land te brengen ter recycling. Ook is begin dit jaar de Alliance to end plastic waste opgericht, een initiatief van 28 multinationals om de plastic vervuiling op te ruimen en tegen te gaan. Creëer je eigen drinkwaterbron thuis, maak gebruik van een herbruikbare fles voor onderweg en wordt onderdeel van de oplossing van het plastic probleem!

EWO – Vitality Filter
EWO – Gourmet inbouwsysteem
Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Water Ontharding 2.0

Er zijn een aantal traditionele waterontharding- methoden: Pelletreactors, Osmose en ionenwisselaars zijn de meest voorkomende waarvan de laatste het meest gebruikt wordt in huishoudens. Deze methoden verwijderen de kalk uit het water en hebben meestal als doel om kalkaanslag in leidingen en apparatuur te voorkomen en de levensduur van armaturen en huishoudelijke apparaten te verlengen. Ook wordt ontkalking ingezet om de smaak van drinkwater te verbeteren, hard water smaakt immers niet lekker!

Kalk in het water slecht?

Maar is het werkelijk nodig om kalk, ook wel calcium genoemd,uit het water te halen? In natuurlijk water zit ook kalk. Waarom is het dan zo slecht voor apparaten en de smaak van het water? Als je kijkt naar hoe het calcium molecuul zich gedraagt, gaat het pas onwenselijke eigenschappen zoals kalkaanslag vertonen wanneer de mens zich gaat bemoeien met het water waarin het aanwezig is. Dus eigenlijk proberen we iets op te lossen wat ná de bron, door menselijk inmengen, wordt veroorzaakt. De manier waarop de CaCo3 of calcium moleculen bij elkaar komen, ook wel de moleculaire structuur genoemd, verandert bijvoorbeeld wanneer de moleculen in het water onder druk door rechte leidingen geduwd wordt of in aanraking komt met elektrische en elektromagnetische velden van pompen. De moleculaire structuur verandert dan van de in de natuur voorkomende en onschadelijke vorm van calcium: aragoniet, naar de onnatuurlijke en schadelijke vorm: “calciet”. In de calciet vorm heeft de kalk scherpe hoeken
en randen waardoor het overal achter blijft haken en voor kalkaanslag en ook een harde smaak zorgt.

De Schade Ongedaan Maken: Natuurlijk Water

Zoals de mens een negatieve invloed op de moleculaire structuur kan hebben door water op een onnatuurlijke manier te behandelen, kan de mens ook een positieve invloed  hebben op water en de manier waarop de moleculen in het water zich gedragen. Wanneer we dit doen wekken we natuurlijke structuren op, ook in het Calcium molecuul. Wanneer we i.p.v. onnatuurlijke invloeden zoals elektrische en/of elektromagnetische velden, rechte leidingen etc het water sterk doen wervelen en in aanraking laten komen met een zwak magnetisch veld en de frequentie van zuiver bronwater kan de schade ongedaan gemaakt worden. Dit zijn namelijk positieve invloeden op de moleculaire structuur van het water en de in het water aanwezige calcium moleculen. Naast alle voordelen van dit natuurlijke water veranderd ook de Calcium van het schadelijke Calciet naar het onschadelijke Aragoniet waardoor kalkaanslag voorkomen wordt. Samen met de hoge oplosbaarheid van Vdit natuurlijk herstelde water zorgt dit er ook nog eens voor dat bestaande kalk- en andere aanslag in leidingen, apparaten en armaturen binnen 2-3 maanden opgeruimd wordt. Natuurlijk gezond en daardoor Vitaal” Water is dus wel kalk- en mineraalrijk, maar heerlijk zacht, precies zoals dat in de natuur voor komt.

Water Ontharding 2.0: Duurzaam en Natuurlijk

Water kan  in vrijwel elk watercircuit “vitaal” gemaakt worden, van huishoudens tot bedrijven en industrie. Waar water gebruikt wordt is de vitalisatie van water gunstig op zowel duurzaam, als gezondheids, als economisch vlak! Na de vitalisatie van het water wordt het heerlijk zacht, bestaande aanslag wordt opgeruimd en kalk, coatings, modder en andere afzettingen worden voorkomen. Ook hoeft u nog maar de helft van zeep en schoonmaakmiddel te gebruiken voor hetzelfde schoonmaakresultaat. Planten en bloemen fleuren op en na een paar weken douchen onder Vitaal Water worden de huid en haren merkbaar zachter. In C.V. circuits kan daarbij ook flink bespaard worden op stookkosten! De EWO vitalisatoren zijn volledig onderhoudsvrij, gebruiken geen elektriciteit of chemicaliën en hebben een levenslange garantie. U kunt deze nieuwe vorm van ontharding ook wel zien als ontharding 2.0, een innovatie op het gebied van waterontharding die veel moeite bespaard en een beter effect heeft op het water en het milieu dan welke andere vorm van waterontharding ook. Kies ook voor innovatie als het gaat om waterbehandeling en informeer naar de waterbehandelingssystemen van EWO! Neem contact op met onze service desk en we staan u graag te woord.

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Gezond Water Jaar!

Het nieuwe jaar mag dan begonnen zijn, als het op waterbehandeling aan komt is het einde nog bij lange na niet in zicht. Er komen steeds meer verschillende vormen van waterbehandeling op de markt en de ene is de andere zeker niet als het op kwaliteit aan komt. Wij blijven ook in 2019 nog steeds met fabrikant EWO Wasser GmbH uit Oostenrijk werken, omdat deze in onze ogen de beste kwaliteit biedt aan consumenten en bedrijven als het om de behandeling van vrijwel alle soorten water gaat.

Ook op het gebied van energieopwekking en water werken wij graag met EWO samen. De onderhoudsvrije vitalisatoren voor verwarmings- en koelcircuits die door EWO geproduceerd worden, de EWO HB en EWO Vital, zijn nog steeds ongeëvenaard. Zo wordt C.V. water van vies, zwart en dood water omgetoverd in schoon, helder en levend water waardoor men o.a. flink kan besparen op stookkosten. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, toch is het dagelijkse werkelijkheid. Waterbehandeling op moleculair niveau is de toekomst! Wij zetten ons in 2019 extra in om deze vormen van waterbehandeling daar te krijgen waar het zo hard nodig is. We gaan er een spetterend en vitaal jaar van maken!

Onze dank gaat uit naar onze klanten en partners die ook in 2019 weer met ons verder gaan en wij kijken uit naar alle nieuwe klanten en partners die in 2019 de opzienbarende effecten en voordelen van hoge kwaliteit waterfiltering en vitalisatie mogen mee maken.

Een mooi, zuiver en vitaal 2019 gewenst voor iedereen!

Met vitale groet,

Water Solutions

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Nederlands Zoetwaterniveau

Halverwege dit jaar werd er in verband met de droogte gesproken over waterschaarste. Begin augustus werd code oranje afgegeven, ook wel een “feitelijk watertekort” genoemd 1.  Bij een dergelijk niveau van water tekort is de vraag groter dan het aanbod. Op dit moment is de droogte in Nederland afgenomen, maar maatregelen blijven bestaan. Door de weinige neerslag in het stroomgebied van de grote rivieren blijft de wateraanvoer de komende weken nog laag. Het niveau van het grondwater heeft een nog langere periode nodig om te kunnen herstellen, hier wordt gesproken over een tijdsbestek van enkele maanden2. Continue Reading →Facebooktwitterlinkedin

Continue Reading

Het klimaat akkoord kan wel wat (vitaal) water gebruiken!

Afgelopen dinsdag werd de eerste schets van het klimaatakkoord gepresenteerd. De maatregelen zijn groot van omvang en zullen daardoor zowel bedrijven, organisaties en particulieren raken. Het gaat hier om één van de grootste economische hervormingen in de Nederlandse geschiedenis1.

Hoewel er vraagtekens ontstaan bij het nader bekijken van de oorzaken die ongewenste klimaatverandering tot stand brengen zoals deze in het klimaatakkoord genoemd worden en de bijbehorende maatregelen om bepaalde doelstellingen te behalen in twijfel getrokken worden door diverse experts op dit gebied2  is het wel goed dat op deze manier particulieren en bedrijven gedwongen worden om op een duurzamere manier te werk te gaan. De aarde vraagt om hevige verandering van de huidige manier van produceren en consumeren als we kijken naar de effecten van het gebruik van de grondstoffen van de planeet tot nu toe.
lees meerFacebooktwitterlinkedin

Continue Reading

Nieuwe stoffen blijven de kwaliteit van het drinkwater bedreigen.

Er worden in toenemende mate verontreinigingen in onze drinkwaterbronnen ontdekt. Drinkwaterbedrijven maken zich steeds meer zorgen. Nieuwe wetgeving wordt voorbereid en veel onderzoek wordt uitgevoerd, maar een werkelijke oplossing is nog niet toegepast.

De vervuiling betreft industriële afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics en DNA materiaal dat resistent is tegen antibiotica. In Nederland beland 140 ton medicijnen in het water! Van dierlijke medicijnen komt 200 ton in het water terecht. Ecologische gevaren van deze cijfers zijn nog niet in zijn geheel bekend.
lees meerFacebooktwitterlinkedin

Continue Reading

Algemene Voorwaarden

 

© 2020 Water Solutions B.V. Alle rechten voorbehouden.