Nederlands drinkwater, de Topkwaliteit is voorbij?

Wanneer je Google resultaten bekijkt bij het intypen van de zoekterm “drinkwater Nederland” zie je als eerste dit:

(Eindelijk) Massale media-aandacht vorige week over Drinkwaterzuivering Problematiek.

De vervuiling van onze drinkwaterbronnen heeft een punt bereikt dat informatie hierover niet meer alleen in ingewikkelde rapporten te vinden is of enkel in achterkamertjes en onder bewuste consumenten en bedrijven besproken wordt. De ophef in de media over de achteruitgang van de kwaliteit van  het water in Nederlandse drinkwaterbronnen en de urgentie van een verbeterde zuivering hiervan voordat het bij ons thuis uit de kraan komt is eindelijk op de publieke agenda gekomen. Hoe komt het dat dit nu ineens zo’n urgent probleem is geworden op de agenda van Nederlandse waterzuivering?

In eerdere artikelen hebben we al aangegeven dat de Nederlandse drinkwaterbronnen niet meer voldeden aan de eisen van het RIVM, maar dat de waterzuiveringsbedrijven nu moeite hebben om het water op grote schaal schoon te maken voor publiekelijk gebruik is nog niet eerder officieel aangekondigd. Voor het eerst in de moderne geschiedenis van drinkwaterzuivering in Nederland is via massamedia publieke bekendheid gegeven aan deze toenemende problematiek rondom drinkwater.

Wat is er aan de hand?

De vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN), heeft op 12 september 2019 het rapport “De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland” overhandigd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit rapport is om op zijn minst te zeggen confronterend m.b.t. wat nu werkelijk de situatie is en welke richting het op gaat als er geen nieuwe verbeterende maatregelen worden genomen op het gebied van drinkwaterzuivering. Niet alleen staat de kwaliteit van het grondwater en oppervlakte water wat gebruikt wordt voor het maken van drinkwater onder toenemende druk, de doelen die volgens het “Kaderrichtlijn Water” (KRW) moeten worden behaald, worden in de huidige situatie met de maatregelen die nu getroffen én gepland zijn niet behaald.

Hoe is dit ontstaan?

Zoals in eerdere artikelen op onze nieuwsafdeling en die van andere kritische mediabronnen aangegeven, maar tot nu toe niet zozeer via de massamedia, vormen bestaande en nieuwe bedreigingen in het milieu een probleem voor onze drinkwaterbronnen voordat dit bij het waterzuiveringsbedrijf aankomt. We hebben het hier over stoffen zoals bestrijdingsmiddelen, hormoon- en medicijnresten, industriële stoffen, microplastics en algehele bodemverontreiniging. Er is meer vervuiling aanwezig in ons natuurwater dan de natuur nu met eigen werkingsmechanismen kan oplossen en weer terug in balans kan brengen, omdat de input van verontreiniging continue aanwezig is en blijft toenemen. De natuur krijgt geen kans om zich van deze schadelijke stoffen te ontdoen en de mate van vervuiling in het grond- en oppervlaktewater is nu zo groot dat zelfs de daarop ingestelde waterzuiveringsinstallaties de zuivering hiervan niet meer aankunnen. Water zuiveren van al deze substanties is in theorie wel mogelijk, maar als het gaat om de massale volumes die gezuiverd moeten worden is een dergelijke hoge kwaliteit zuivering vooralsnog, met de huidige toegepaste technologieën in de waterzuiveringsindustrie, te kostbaar.

Het probleem zit dus in de hoge mate van vervuiling in combinatie met de ontoereikendheid van waterzuiveringsinstallaties voor het zuiveren van zeer grote volumes water.

Wat moet er nu gebeuren?

Het probleem zal zowel bij de bron als bij de waterzuiveringsbedrijven moeten worden aangepakt, maar hoe? Restricties op lozing in het milieu zijn al aangescherpt, maar nog lang niet voldoende om het milieu voldoende te ontzien van schadelijke stoffen die hierin terecht komen. Voordat hier een omslag plaats vindt, zal de maatschappij op een andere, chemicaliën vrije manier moeten gaan consumeren en regelgeving voor productieprocessen scherper moeten worden ingesteld dan ooit. Dit zijn langzame processen die moeilijk behaald kunnen worden op de door het KRW gestelde termijn. Eind 2019 zal duidelijk moeten worden waar de minister van I en W concreet op inzet om daadwerkelijk tot resultaten te komen die de drinkwaterbronnen voldoende herstellen en op een positieve koers gaan houden. In de praktijk zal er, om tot een werkelijke oplossing te kunnen komen, een stop gezet moeten worden op de vervuiling van drinkwaterbronnen. Tegelijkertijd zullen er innovaties nodig zijn om gedane schade om te keren. Bij de drinkwaterzuiveringsbedrijven zullen nieuwe methoden moeten worden ingezet om toch op een intensiever niveau het water te kunnen zuiveren en schoon en veilig kraanwater te kunnen garanderen. Het is nu duidelijker dan ooit dat zij dit op dit moment niet kunnen garanderen. De Nederlandse bevolking heeft over het algemeen aangenomen dat ons kraanwater veilig is om te drinken en zo werd dit ook decennia lang gepresenteerd door de Nederlandse overheid. Er is dus niet alleen een noodzaak voor een schonere drinkwatervoorziening, maar ook voor een helderdere informatievoorziening ten op zichtte van de bevolking, zodat deze een goed geïnformeerde beslissing kan maken over de kwaliteit van een eerste levensbehoefte die publiekelijk door de overheid en via bedrijven beschikbaar wordt gesteld.

Scenario’s voor de Toekomst

In een scenario analyse van KWR en medewerkers van drinkwaterbedrijven zijn de risico’s en kansen voor de drinkwaterbedrijven, maatschappij en omgeving, wet- en regelgeving en de onderzoek behoefte in kaart gebracht. Drinkwater wordt voornamelijk geproduceerd uit grond en oppervlakte water. Omdat in vele gebieden deze bronnen nu onder druk staan, en naar verwachting deze druk alleen nog maar zal toenemen, zullen alternatieve bronnen overwogen moeten worden. Dit kan alleen mogelijk worden gemaakt wanneer er een vooruitgang in de ontwikkeling van zuiveringstechnieken ontstaat bij de drinkwaterzuiveringsbedrijven. In andere landen wordt al gebruik gemaakt van het zogenaamde “effluent”, dit is niets anders dan gezuiverd afvalwater dat een rioolzuiverings- of industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie verlaat waardoor het water dus al opgeschoond bij het drinkwaterbedrijf aan komt. Ook zullen de trends richting een circulaire economie waarbij andere bronnen aangeboord worden en verschillende soorten water worden geproduceerd voor verschillende toepassingsgebieden, waardoor de druk op de huidige drinkwaterbronnen af zal nemen.

3 scenario’s

In het kort zijn er drie scenario’s ontwikkeld om de risico’s voor de drinkwaterkwaliteit in te dammen.
1. Besparing en decentralisering
Lokaal, kleinschalig: vooralsnog duur, mogelijk in toekomst goedkoper met behulp van kleine systemen in combinatie met slimme sensoring.
2. Circulaire economie
Restwater van RWZI en (voedings)industrie.
3. Onder druk
Brak grondwater (aangevuld met restwater voedingsindustrie.

Maatschappelijke Consequenties

Er is een trend aanwezig die ervoor zorgt dat mensen ook zelf meer circulair gaan consumeren. Steeds meer wordt het gestimuleerd om lokaal te consumeren en afstand van de bron naar de aankoop te verminderen. Zo is er ook bij drinkwater de trend ontstaan om de kwaliteit van drinkwater in eigen hand  te houden. In veel landen is dit al gewoon, maar omdat Nederland bekend staat als het “waterland” met de beste drinkwaterkwaliteit ter wereld zal het even wennen worden om hier op een andere manier naar te gaan kijken en op een andere manier met ons kraanwater om te gaan. Flessenwater gaan drinken is in landen zoals Spanje de normaalste zaak van de wereld vanwege het hoge chloorgehalte en de onbetrouwbare kwaliteit van het leidingwater. Nu ruik je in Nederland niets wanneer het de kraan uit komt en zie je meestal ook niets. Het zal dus niet van de één op dat andere dag zijn dat de nuchtere Hollander gaat toegeven dat het kraanwater niet helemaal zuiver is en zijn of haar glaasje water eerst door een filter systeem laat  gaan thuis of water uit de supermarkt gaan drinken. Dit is vooralsnog alleen bij de bewuste consument het geval.

Strengere Normen en Maatregelen

Alle maatregelen en scenario’s daargelaten, zullen er toch strengere normen en controlemechanismen in het leven geroepen moeten worden als een standaard protocol om kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen. Wat is veilig drinkwater, waar wordt op getest en hoe vaak wordt dit getest. Wat zeker is, de waterzuiveringsbedrijven kunnen nu niet met zekerheid garanderen dat er geen schadelijke stoffen in het water zitten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Want deze testen voor een volledige spectrum analyse van het drinkwater aan het einde van de lijn zijn te kostbaar om op continue basis te verrichten. Deze normen en eisen aan de veiligheid van ons kraanwater zijn voor alsnog geregeld in het drinkwaterbesluit. De parameters van testen is echter te beperkt als het gaat om het waarborgen van de zuiverheid van het water wat uit de kraan komt. Naast het zeer brede spectrum aan chemische vervuiling zijn het vooral ook nieuwe dreigingen in onze drinkwaterbronnen waar nog onvoldoende op wordt getest en dan ook nog enkel steekproefsgewijs. Voor alle parameters zie: Hoofdstuk 7 van het Drinkwaterbesluit.

Nederland Water Innovatieland?

Als ergens oplossingen bedacht kunnen worden rondom waterproblematiek, dan zou dat wel in Nederland moeten zijn. Nederland is het land met de meeste kennis en innovatieve oplossingen rondom water. Wij bij Water Solutions hopen van harte dat de huidige kennis over waterbehandeling op moleculair niveau, ook wel vitalisatie genoemd, mee zal worden genomen in het verbeteren van waterproductieprocessen zodat chemische stoffen makkelijker verwijderd en opgelost kunnen worden. Steeds meer bedrijven maken met veel effect gebruik van watervitalisatie technologie en verbeteren hiermee hun processen, besparen op chemicaliën, schoonmaak en-onderhoudskosten en verbeteren hun duurzaamheid. Om deze noodzaak van verbeterde zuiveringstechnieken het hoofd te kunnen bieden, hopen wij dat ook de waterzuiveringsbedrijven gaan onderzoeken welke positieve effecten watervitalisatie kan hebben in het zuiveringsproces. De meeste bedrijven die zich bezig houden met watervitalisering bevinden zich met name nog in Duitsland en Oostenrijk. Hier worden vitalisatie systemen veel meer geaccepteerd en toegepast dan nu nog in Nederland het geval is. Deze vernieuwende en duurzame waterbehandelingstechnologie maakt hier nu echter ook een opmars en de laatste tijd wordt steeds duidelijker dat de positieve effecten van verschillende vitalisatiemethoden zoals werveling, magnetisme en informatieoverdracht gewoon te kwantificeren zijn in data zoals bijvoorbeeld de effecten die vitalisatie heeft op kalk en toepasbaar zijn in vrijwel elk watercircuit. Wij van Water Solutions hopen de komende jaren te kunnen bijdragen aan de implementatie van vitalisatie technologie zodat we allemaal zeker kunnen zijn van Zuiver & Vitaal Water.

Korte termijn oplossingen

Voor nu zullen op korte termijn betrouwbare oplossingen aan het einde van de lijn moeten worden aangebracht om zeker te zijn van veilig en schoon drinkwater. De waterfilter markt voor particulieren is vaak heel onduidelijk als het gaat om welke filter nu precies wat filtert. Hier aan de rechterkant ziet u een overzicht van verschillende filtermethoden en in hoeverre deze het water ontdoen van schadelijke stoffen. Wat niet wenselijk is, is dat het water helemaal vrij gemaakt wordt van álle stoffen, want mineralen horen niet voor niets in het water thuis en wanneer gedemineraliseerd water wordt ingenomen voor consumptie kunnen er op den duur ernstige klachten ontstaan aan het maag-darm kanaal en de algehele gezondheid omdat dit “lege” water mineralen aan het lichaam onttrekt. Kies dus als het om filtering aan het einde van de lijn gaat voor betrouwbare systemen die gebruik maken van een hoge kwaliteit filtering, waarbij de mineraalwaarde van het water in tact wordt gelaten. Als laatste dient water na elke vorm van filtering gevitaliseerd te worden om de moleculaire structuur van het water te herstellen en zo de eigenschappen van het water te verbeteren.

Bronnen:
Vewin.nl
H2OWaternetwerk
Wetten.nl
RIVM.nl

 

Facebooktwitterlinkedin

Algemene Voorwaarden

 

© 2020 Water Solutions B.V. Alle rechten voorbehouden.