Nederlands Zoetwaterniveau

Halverwege dit jaar werd er in verband met de droogte gesproken over waterschaarste. Begin augustus werd code oranje afgegeven, ook wel een “feitelijk watertekort” genoemd 1.  Bij een dergelijk niveau van water tekort is de vraag groter dan het aanbod. Op dit moment is de droogte in Nederland afgenomen, maar maatregelen blijven bestaan. Door de weinige neerslag in het stroomgebied van de grote rivieren blijft de wateraanvoer de komende weken nog laag. Het niveau van het grondwater heeft een nog langere periode nodig om te kunnen herstellen, hier wordt gesproken over een tijdsbestek van enkele maanden2.

Verzilting

Een groot gedeelte van het IJsselmeer heeft een lichtelijk verhoogd zout gehalte. Er waren maatregelen getroffen om deze verzilting tegen te gaan, maar deze zijn per eind september niet meer nodig. Gemaal de Aanvoerder, dat twee maanden lang gemiddeld zo’n 10 kubieke meter water per seconde naar het verzorgingsgebied van Rijnland pompte, is uitgezet3. Vooral land- en tuinbouw zijn afhankelijk van deze zoetwatervoorziening.

Import van water

Hoewel ons land bekend staat als waterland, wordt er ook zoet water geïmporteerd uit het buitenland. Dat gebeurt op twee verschillende manieren, direct door import van water als grondstof en virtueel door goederen waarvoor bij de productie veel water nodig is uit het buitenland te halen.

Werkelijk

Nederland importeert ook drinkwater uit het buitenland, zij het heel miniem. Gebaseerd op de cijfers vanaf het jaar 2000 wordt er gemiddeld genomen per jaar ongeveer 1148 miljoen m3 drinkwater geproduceerd in eigen land en 9 miljoen m3 geïmporteerd van derde partijen4.

Virtueel

Virtueel gesproken wordt er in Nederland zeer veel water geïmporteerd en is Nederland één van de grootste importeurs van virtueel water. Met virtueel water importeren wordt het wateraandeel bedoeld bij de productie van levensmiddelen en goederen die niet in eigen land plaats vinden evenals de resterende waterinhoud ervan. Door deze productie niet op eigen bodem plaats te laten vinden word er dus veel water als grondstof van eigen bodem bespaard en komt er op deze manier ook water het land binnen5.

Onze toekomst

De tekenen van zoetwaterschaarste zijn nog niet verdwenen. In toenemende mate worden er zware tekorten waargenomen die de primaire levensbehoefte van velen op de wereld in het gedrang kunnen brengen. Oplossingen liggen zowel bij het waterverbruik op consumenten niveau als ook op het niveau waarop de landbouw en industrie water verbruiken. Consumptie maatregelen in Kaapstad bijvoorbeeld hebben een beruchte “Day Zero” kunnen voorkomen6. Maar het is natuurlijk ook zo dat wanneer er op agricultureel en industrieel niveau beter met water omgegaan wordt, consumptieve maatregelen geen extreme vormen hoeven aan te nemen. Technologische oplossingen en beleidsveranderingen zullen de komende jaren structureel moeten gaan bijdragen aan een werkelijke oplossing om het tij te kunnen keren.

1 https://www.ad.nl/binnenland/watertekort-in-nederland-loopt-op-code-oranje~af2a8395/
2 https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/droogte-en-watertekort/actuele-informatie-droogte/index.aspx
3 https://www.hdsr.nl/@80416/aanvoer-extra-zoet/
4 http://www.vewin.nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/Cijfers/Drinkwaterstatistieken-2017-EN.pdf
5 https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/finance/158/nederland-bij-grootste-waterimporteurs-ter-wereld/
6 https://www.trouw.nl/groen/het-water-keerde-terug-in-kaapstad-de-toeristen-niet~ad3d4e85/

 

 

Facebooktwitterlinkedin

Algemene Voorwaarden

 

© 2020 Water Solutions B.V. Alle rechten voorbehouden.